Doorgaan naar content

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op: 22/02/2024

1. Inleiding

1.1.  Algemeen

De website https://leerpunt.be (hierna: de “Website”) en diensten worden aangeboden door Stichting Leerpunt (hierna “wij” en “ons”). Iedere persoon die onze Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) en gebruik maakt van onze diensten geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker wordt in deze privacyverklaring ook gezamenlijk verwezen met “u/uw”.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen van toepassing. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verban met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring willen wij u op een transparante manier informeren over de verwerkingsactiviteiten die wij, als verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke), kunnen doorvoeren. Met andere woorden: wanneer wij beslissen "waarom" en "hoe" persoonsgegevens moeten worden verwerkt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te publiceren. Je vindt de datum van de huidige versie bovenaan (“Laatst gewijzigd op”). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens Leerpunt

Onze Website wordt aangeboden en beheerd door Stichting Leerpunt. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0795.192.043. Ons primair adres is Koning Albert-II-laan 15, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) Brussel en ons bezoekadres Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent Oost-Vlaanderen.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde primair adres;

(b) via het contactformulier op onze Website

(c) telefonisch, op 09/396.71.48  of

(d) per e-mail, via info@leerpunt.be

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1. Informatieverwerking

Categorieën persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Technische gegevens door gebruik van (niet) noodzakelijke cookies:

 • IP-adres; geografische locatie; browsertype en -versie;

 • besturingssysteem;

 • verwijzingsbron;

 • duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service.

De bron van de technische gegevens is het gebruik van niet-noodzakelijke cookies. De niet-noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van de Website. (Naast niet noodzakelijke cookies gebruiken we ook noodzakelijke cookies die worden verwerkt voor het technisch goed functioneren van de Website.)

Toestemming verkregen via onze cookiebanner voor niet-noodzakelijke cookies.

Zie de Cookieverklaring op deze Website

Nieuwsbriefgegevens (direct marketing):

 • E-mailadres;

 • Voornaam;

 • Familienaam

De bron van de nieuwsbriefgegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u inschrijft voor een van de nieuwsbrieven via onze website.

 

De nieuwbriefgegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven van ons te sturen, waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

Toestemming

Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt.

Registratie onderwijsvraag van onderwijsprofessionals:

 • Voornaam;

 • Familienaam

 • E-mailadres;

 • Functie;

 • Schoolgegevens (onderwijstype, onderwijsniveau, onderwijskoepel, leergebieden of studiedomeinen)

De bron van deze gegevens is de informatie die bezoekers achterlaten op de website die deze functie aanbiedt.

 

Het doel van deze verwerking is het faciliteren van een gestructureerd proces voor het verzamelen van vragen van leerkrachten met betrekking tot het onderwijs, waarbij de verstrekte informatie, wordt gebruikt om unieke registratie in functie van de opbouw van een kennisagenda mogelijk te maken.

Toestemming

De persoonsgegevens worden bewaard in functie van opvragen van extra materialen of bijkomende informatie. In rapportering worden de gegevens geanonimiseerd weergegeven.

 

Sollicitanten:

 • Voornaam;

 • Familienaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Details uit uw cv zoals uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden.

 

Wij zetten op onze Website bepaalde vacatures waar u wordt gevraagd via e-mail de nodige gegevens te verzenden.

 

De verwerkingsactiviteit van sollicitantengegevens heeft als voornaamste doel het faciliteren van het wervings- en selectieproces, waarbij de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de geschiktheid van kandidaten voor openstaande functies te beoordelen. Dit proces omvat tevens communicatie met sollicitanten, rapportagedoeleinden voor interne evaluatie en het waarborgen van een positieve sollicitatie-ervaring.

Legitiem belang: Het legitieme belang ligt in het effectief beheren van het wervingsproces en het identificeren van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande functies. De verwerking is gericht op het selecteren van geschikte medewerkers, wat essentieel is voor het behalen van organisatiedoelen.

Tot het einde van de wervingsprocedure en de invulling van de functie. Indien toestemming is verkregen voor een langere bewaartermijn, kunnen we de gegevens maximaal twee jaar bewaren. Deze termijn biedt de mogelijkheid om kandidaten opnieuw te benaderen als er relevante functies beschikbaar komen.

Gegevens via het contactformulier:

 • Voornaam

 • Familienaam;

 • E-mailadres;

 • evt identificatiegegevens die via de boodschap (tekstbericht/vraagstelling) op eigen initiatief worden verstrekt.

 

De bron van deze gegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt via het contactformulier op de Website.

 

Deze gegevens worden verwerkt om een gepersonaliseerd en doelgericht antwoord te bieden aan u. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de specifieke vraag.

Ons legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen.

Persoonsgegevens worden bewaard totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie. De vragen tot informatie worden geanonimiseerd bewaard voor rapporteringsdoeleinden.

Oproepen voor onderzoeken of projecten:

 • Voornaam

 • Familienaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

 • Onderwijsinstelling of organisatie (indien relevant)

 • Ervaring (indien relevant)

Via onze Website worden oproepen geplaatst voor onderwijsgerelateerde onderzoeken of projecten.

Aanvragers vullen op een digitale manier de gevraagde persoons- en professionele gegevens in om zowel een correcte selectie en gunning als een vlotte uitvoering van het project te kunnen verzekeren.

 

Ons doel is het bevorderen van hoogwaardig onderzoek binnen diverse vakgebieden van het onderwijs en/of aanvulling, kwaliteitscontrole en validatie van kennis.

Legitiem belang: Ons belang is om onderwijsonderzoek te bevorderen door relevante onderzoekers aan te trekken. Dit gerechtvaardigd belang omvat het faciliteren van onderzoeksopdrachten en het waarborgen van de kwaliteit van de deelnemende onderzoekers. Hierdoor dragen we bij aan de verbetering van het onderwijslandschap.

Persoonsgegevens worden bewaard van wie geselecteerd is voor beantwoorden van vragen en verantwoording achteraf.

Persoonsgegevens van wie niet is geselecteerd worden bewaard voor de periode van maximaal twee jaar na opleveren van het project in functie van eventuele kwaliteitscontrole, nazicht of aanvullende informatie.

Oproepen voor commissies en focusgroepen en een reserve

 • Voornaam

 • Familienaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

 • Onderwijsinstelling of organisatie (indien relevant)

 • Ervaring (indien relevant)

Via onze Website kunnen oproepen worden geplaatst voor deelname aan focusgroepen of projecten. Geïnteresseerden kunnen zich via het invullen van een online formulier aanmelden voor deelname.

 

Ons doel is het betrekken van de relevante groepen uit de onderzoeks- of onderwijswereld in het kader van verrijking van onderwijskennis.

Legitiem belang: Het staat in de opdracht van Leerpunt dat het onderwijsveld en de onderzoekswereld zullen bevraagd en betrokken worden en in co-creatie kennis zullen creëren.

Persoonsgegevens worden bewaard tot drie maanden na afloop van de opdracht ifv ‘nazorg’.

Persoonsgegevens worden bewaard voor de periode van maximaal twee jaar bij wie expliciet aangaf in te tekenen op een reserve in functie van oproepen en informatie voor gelijkaardige activiteiten.

Na twee jaar wordt aan de reserve gevraagd om hun interesse expliciet te vernieuwen.

Publicatie van documenten/onderzoeken/ artikels/materialen/ praktijkvoorbeelden en -verhalen op de Website:

 • Voornaam

 • Familienaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer van de betrokkenen (dit kunnen onder andere onderzoekers, leraren en coördinatoren zijn).

 • Functie (indien relevant)

 • Organisatie, school of instelling (indien relevant)

De bron is de informatie die u naar ons heeft gestuurd.

 

Ons doel is het onderwijslandschap te verrijken door praktijkvoorbeelden, artikelen en andere documenten van betrokkenen zoals onderzoekers, leraren en coördinatoren openbaar te maken op onze Website. Dit heeft als doel om waardevolle informatie te delen en het onderwijsveld te informeren over relevante leerstukken

Legitiem belang: om de educatieve gemeenschap te ondersteunen en bij te dragen aan de continue verbetering van het onderwijs, is het nodig dat bekend is wie iets heeft onderzocht/ ontwikkeld/ geïmplementeerd.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang relevant voor de werking van Leerpunt, meer specifiek in functie van het beantwoorden van inhoudelijke vragen en/of rapportering.

Inschrijving en aanwezigheid events en/of wachtlijst:

 • Voornaam;

 • Familienaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer (indien relevant)

 • Functie (indien relevant)

 • Organisatie (indien relevant)

 • Beeldmateriaal voor, tijdens en na het event (mogelijks)

De bron van de inschrijvingsgegevens is de informatie die u opgeeft bij uw inschrijving voor een event (mede) georganiseerd door Leerpunt.

 

De inschrijvingsgegevens worden verwerkt om uw deelname mogelijk te maken. Deze gegevens worden tevens gebruikt om u tijdig te informeren over relevante details, zoals de datum, tijd en eventuele links naar het evenement.

Toestemming (Als je besluit je toestemming in te trekken, kun je helaas niet meer deelnemen aan het evenement. We kunnen dan jouw gegevens niet meer gebruiken om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over het evenement, zoals de datum en de link)

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode van het evenement en tot een 1 maand daarna om eventuele follow-upinformatie te verstrekken.

Nemen en gebruiken van beeldmateriaal voor, tijdens en na het event waarbij personen herkenbaar en/of centraal in beeld worden gebracht

Het beeldmateriaal wordt verwerkt als illustratie van het event en enkel in functie van huidig en toekomstige events op de website, sociale media en interne rapportering.

Toestemming

Het beeldmateriaal wordt bewaard tot de rapporteringstermijnen zijn verstreken, maximaal 4 jaar na datum van het event.

Onverminderd bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

3.2 Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld om tijdens een evenement video’s en/of afbeeldingen te maken.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER"). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

6. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons via info@leerpunt.be

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

6.1. Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

6.2. Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

6.3. Het recht om te wissen (“recht op vergetelheid”)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten onder meer:

-        de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

-        u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in;

-        u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (de AVG);

-        de verwerking is voor direct marketing doeleinden;

-        de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

-        de persoonsgegevens zijn verzameld in het geval van een rechtstreeks aanbod van diensten aan een kind en de verwerking is daarbij op basis van toestemming.

-        de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is:

-        voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

-        voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust;

-        voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

-        voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

-        om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

6.4. Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

6.6.  Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit; of

(c) deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd,

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

6.7. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten, klik op deze link.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6.8.  Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.