Doorgaan naar content

De structuur van Leerpunt

Stichting Leerpunt wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur die zich concentreert op de algemene strategie en de organisatorische en administratieve opvolging. De algemeen directeur, geflankeerd door de strategisch adviseur, stuurt de operationele staf aan. Zowel de werking van Leerpunt, als het uitwerken van de strategie in samenspraak met de Raad van Bestuur, Leerpunt (inter-)nationaal vertegenwoordigen als verkennen en faciliteren van samenwerkingen behoort tot hun takenpakket. Twee commissies werden opgericht om advies te geven en te waken over de toegankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit van wat Leerpunt uitbrengt.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Leerpunt bestaat uit 10 leden, waarvan 6 voorgedragen (4 door de onderwijsverstrekkers, 1 door VLIR en 1 door VLHORA); en 4 onafhankelijke bestuurders. De hele werking wordt mee opgevolgd door een regeringscommissaris.

Waar nodig wordt binnen de Raad van Bestuur een subcommissie opgericht voor het opvolgen van specifieke delen van de werking. Concreet gaat dit over:

 • een subcommissie voor het selecteren van de onafhankelijke leden van de wetenschappelijke en de gebruikerscommissie

 • een subcommissie ‘aanwervingen’

 • een financieel audit-comité

Wanneer nodig kunnen er nog andere subcommissies in het leven geroepen worden door de Raad van Bestuur.

Binnen Leerpunt werden twee commissies opgericht: een wetenschappelijke commissie en een gebruikerscommissie. Ze hebben een adviserende rol ten aanzien van de Raad van Bestuur die de uiteindelijke beslissingen neemt.

Samenstelling Raad van Bestuur

Axel Buyse Voorzitter - Onafhankelijk
Walentina Cools Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)
Griet Mathieu Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
Lieven Boeve Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Koen Pelleriaux GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Ann De Schepper VLIR
Marc Van de Walle VLHORA
Wouter Duyck Onafhankelijk
Dirk Jacobs Onafhankelijk
Eric Stiers Onafhankelijk

Wetenschappelijke commissie

De wetenschappelijke commissie van Leerpunt waakt mee over de verschillende opdrachten van Leerpunt. Ze bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van de materialen die in opdracht van Leerpunt ontwikkeld worden.

Dit doet ze concreet door de Raad van Bestuur te adviseren over:

 • wat het onderwijs aan kennis nodig heeft, vertaald in een driejarige kennisagenda die door het team van Leerpunt wordt voorbereid.

 • procedures voor oproep-, aanmelding-, en selectieprocessen voor het onderzoek dat Leerpunt uitbesteedt.

 • welke oproepen geselecteerd worden.

 • de output van de verschillende onderzoeken. 

 • een kader voor de praktische relevantie. 

 • materialen die binnen samenwerkingsverbanden in het kader van externe financiering door Leerpunt ontwikkeld zijn, volgens vastgelegde criteria en procedures. 

 • de professionaliseringsactiviteiten van Leerpunt. 

 • de communicatiestrategie van Leerpunt. 

Daarnaast kan de commissie zelf initiatief nemen om de werking van Leerpunt te verbeteren.

De wetenschappelijke commissie van Leerpunt bestaat uit maximaal 10 leden en 1 observator van The Education Endowment Foundation.

Samenstelling Wetenschappelijke Commissie

Lore Demedts Voorzitter - Onafhankelijk
Charlotte Struyve Voorzitter - Onafhankelijk
Bart Boelen Onafhankelijk
Nadine Engels VLIR
Kris Van den Branden VLIR
Wouter Hustinx VLHORA
Haydée De Loof VLHORA
Wouter Schelfhout VFO
Martin Valcke FWO
Gerard Baars NRO

Gebruikerscommissie

De gebruikerscommissie van Leerpunt waakt mee over verschillende opdrachten van Leerpunt en adviseert over de praktische relevantie en bruikbaarheid van de materialen en procedures.

Dit doet de gebruikerscommissie door:

 • de geïdentificeerde kennisnoden te vertalen naar een driejarige kennisagenda, deze te valideren en te operationaliseren in jaarplannen. 

 • te adviseren over de analyse door de operationele staf over welke kennisvragen uit de driejarige kennisagenda antwoord kunnen krijgen via beschikbare en toegankelijke kennis en welke kennisleemtes er nog zijn om de kennisvragen te kunnen beantwoorden.

 • procedures te valideren voor de oproep-, aanmelding-, en selectieprocessen voor het onderzoek dat Leerpunt uitbesteedt.

 • actief betrokken te zijn bij de oproepen voor uit te besteden onderzoek, te selecteren, op te volgen en alle output te beoordelen volgens de afgesproken procedures en waar vereist. 

 • een kader te adviseren en te valideren voor de praktische relevantie.

 • materiaal, goede praktijkvoorbeelden en de hertaling van de E.E.F. toolkit, te adviseren en valideren, zowel extern als door Leerpunt besteld.

 • materialen te valideren die binnen samenwerkingsverbanden in het kader van externe financiering door Leerpunt ontwikkeld zijn, volgens vastgelegde criteria en procedures.

 • de professionaliseringsactiviteiten van Leerpunt te adviseren en te valideren en hiervoor criteria op te stellen.

 • de communicatiestrategie van Leerpunt te adviseren en te valideren. Daarnaast kan de commissie zelf initiatief nemen om de werking van Leerpunt te verbeteren.

De gebruikerscommissie bestaat uit maximaal 20 leden, enerzijds voorgedragen door organisaties en geledingen bepaald in het intern reglement van Leerpunt; anderzijds via vrije sollicitatie verkozen door de Raad van Bestuur.

Samenstelling Gebruikerscommissie

Vicky Willegems Voorzitter - VLIR
Luc De Wispelaere Voorzitter - OVSG
Steven Dely Onafhankelijk
Gerrit Muylaert Onafhankelijk
Marianne Jaspers Onafhankelijk
Erwin Scheltjens Onafhankelijk
Isabel van Kerckhove Onafhankelijk
Elke Schellekens Onafhankelijk
Liesbeth Piot Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Dieter Hoedekie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Marijke Vermandere OVSG
Tania De Smedt GO!
Saskia Lieveyns GO!
Tine Schürg OKO
Kris Denys OKO
Bart Lammens POV
Marieke Van Nieuwenhuyze POV
Katrien Struyven VLIR
Gert Naessens VLHORA
Lincy Van Twembeke VLHORA

Operationele staf

De operationele staf van Leerpunt verzorgt de dagelijkse werking en de realisatie van de opdrachten, zoals bijvoorbeeld:

 • voorbereiden van het proces rond de identificatie van de prioritaire kennisnoden, wat leidt tot de kennisagenda.

 • ontwikkelen van de kennisbasis via eigen werk (zoals onder andere de hertaling van de E.E.F.-toolkits) of uitbestede projecten.

 • communiceren en verspreiden van deze kennisbasis.

 • mobiliseren van het onderwijsveld om deze kennisbasis actief te gebruiken bij het maken van evidence-informed keuzes.

 • aanbieden van instrumenten voor scholen en instellingen zodat onderzoek in de klas- en schoolpraktijk kan gebruikt worden, in samenwerking met onder andere pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, onderzoekscentra, …

 • opzetten van een systeem van kwaliteitszorg.

De operationele staf wordt aangestuurd door een algemeen directeur, die wordt bijgestaan door een strategisch adviseur. De directeur en adviseur zien toe op de werking van Leerpunt, werken de strategie uit in samenspraak met de Raad van Bestuur, vertegenwoordigen Leerpunt nationaal en internationaal en verkennen en faciliteren samenwerkingen.

Samenstelling Operationele Staf

Pedro De Bruyckere Algemeen directeur
Isabelle Janssens Strategisch adviseur
Elke De Pourcq Communicatieverantwoordelijke
Eva Bruneel Administratief medewerker
Katrijn De Groote Beleidsondersteuner
Emmelien Merchie Wetenschappelijk medewerker
Astrid Dhaenens Financieel coördinator
Joke Boeckx Projectmedewerker Brede basiszorg en verhoogde zorg
Dorien Jansen Wetenschappelijk medewerker